Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Пенсии по Закону № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Искандер » 01-01-2013, 10:31

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень
Розділ I
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Стаття 1. Загальні положення

1. Цей Закон встановлює гарантії держави щодо виконання судових рішень та виконавчих документів, визначених Законом України "Про виконавче провадження" (далі - рішення суду), та особливості їх виконання.

2. Терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України і Законі України "Про виконавче провадження".

Стаття 2. Особливості надання державою гарантій щодо виконання рішень суду

1. Держава гарантує виконання рішення суду про стягнення коштів та зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за яким є:

державний орган;

державні підприємство, установа, організація (далі - державне підприємство);

юридична особа, примусова реалізація майна якої забороняється відповідно до законодавства (далі - юридична особа).

Примусова реалізація майна юридичних осіб - відчуження об’єктів нерухомого майна та інших основних засобів виробництва, з використанням яких юридичні особи провадять виробничу діяльність, а також акцій (часток, паїв), що належать державі та передані до їх статутного фонду.

2. Дія цього Закону не поширюється на рішення суду, стягувачем за якими є державний орган, державне підприємство, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа, організація, що належать до комунальної власності.

Стаття 3. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

2. Стягувач за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу звертається до Державної казначейської служби України у строки, встановлені Законом України "Про виконавче провадження", із заявою про виконання рішення суду.

Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3. У разі якщо стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.

У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.

Стягувач має право повторно звернутися до Державної казначейської служби України для виконання рішення суду у визначені частиною другою цієї статті строки, перебіг яких починається з дня отримання стягувачем повідомлення Державної казначейської служби України.

4. Перерахування коштів стягувачу здійснюється у тримісячний строк з дня надходження до Державної казначейської служби України необхідних для цього документів та відомостей.

Стаття 4. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи

1. Виконання рішень суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. У разі якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

3. Протягом десяти днів з дня встановлення державним виконавцем факту наявності підстав для повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до пунктів 2-4 частини першої статті 47 Закону України "Про виконавче провадження", крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, але не пізніше строку, встановленого частиною другою цієї статті, керівник відповідного органу державної виконавчої служби подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, про що повідомляє в установленому порядку стягувача.

4. У разі відсутності необхідних документів та відомостей кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, про порядок виплати коштів з якого державний виконавець повідомляє в установленому порядку стягувача не пізніше наступного дня після перерахування коштів.

5. Кошти, що надійшли на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України, перераховуються стягувачу протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей.

6. Перерахування коштів за рішенням суду здійснюється Державною казначейською службою України у тримісячний строк з дня надходження документів та відомостей, необхідних для цього, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі.

7. Державний виконавець протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення виносить постанову про заміну стягувача на Державну казначейську службу України з одночасним направленням повідомлення такому органу.

8. Державне підприємство або юридична особа, які визнані боржниками за рішеннями суду, зобов’язані протягом десяти днів з дня перерахування коштів відкрити рахунки в органах Державної казначейської служби України та проводити розрахунки виключно з цих рахунків. Положення цієї частини не поширюються на банки, сто відсотків або частка статутного капіталу яких належить державі.

Стаття 5. Компенсація

1. У разі якщо Державна казначейська служба України протягом трьох місяців не перерахувала кошти за рішенням суду про стягнення коштів, крім випадку, зазначеного в частині четвертій статті 4 цього Закону, стягувачу виплачується компенсація в розмірі трьох відсотків річних від несплаченої суми за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

2. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу нараховується Державною казначейською службою України.

3. Компенсація за порушення строку перерахування коштів за рішенням суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи нараховується державним виконавцем протягом п’яти днів з дня отримання ним повідомлення Державної казначейської служби України про перерахування коштів, крім випадку, коли кошти перераховуються на відповідний рахунок Державної виконавчої служби України.

4. У разі якщо кошти за рішенням суду не перераховані стягувачу з відповідного рахунка Державної виконавчої служби України протягом десяти днів з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, стягувачу виплачується компенсація в розмірі, встановленому частиною першою цієї статті, за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.

Стаття 6. Відповідальність та відшкодування збитків, завданих державному бюджету

1. Кошти, виплачені за рішенням суду про стягнення коштів згідно з цим Законом, вважаються збитками державного бюджету.

Посадова, службова особа державного органу, державного підприємства або юридичної особи, дії якої призвели до збитків державного бюджету, несе відповідальність згідно із законом.

2. За поданням органу Державної казначейської служби України органи прокуратури звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

У разі встановлення в діях посадової, службової особи державного органу складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, державні органи в установленому законодавством порядку реалізують право зворотної вимоги (регресу) до такої особи щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інше не встановлено законодавством.

Державні органи після виконання рішень суду про стягнення коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти державного бюджету, у випадках, визначених цим Законом, проводять службове розслідування щодо причетних посадових, службових осіб таких органів, якщо рішенням суду не встановлено складу злочину в діях зазначених осіб.

За результатами службового розслідування державні органи та органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів органами Державної казначейської служби України у місячний строк можуть звернутися до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб таких органів, винних у завданні збитків (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами та відшкодуванням моральної шкоди).

Якщо збитки, завдані державному бюджету, є результатом спільних дій або бездіяльності кількох посадових та службових осіб, такі посадові та службові особи несуть солідарну відповідальність згідно із законом.

3. У разі встановлення в діях службової особи державного підприємства або юридичної особи складу злочину за обвинувальним вироком суду щодо неї, який набрав законної сили, органи прокуратури за поданням органу Державної казначейської служби України звертаються в інтересах держави до суду з позовами про відшкодування збитків, завданих державному бюджету.

Після виконання рішень суду відповідно до цього Закону за поданням органу Державної казначейської служби України державний орган, до сфери управління якого належить державне підприємство, забезпечує проведення службового розслідування щодо службових осіб державного підприємства, дії яких призвели до збитків державного бюджету, якщо рішенням суду в діях зазначених осіб не встановлено складу злочину.

За результатами службового розслідування органи прокуратури за поданням відповідних матеріалів державними органами в місячний строк можуть звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до службових осіб державних підприємств, винних у завданні збитків.

Стаття 7. Особливості виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна

1. Виконання рішень суду про зобов’язання вчинити певні дії щодо майна, боржником за якими є державний орган, державне підприємство, юридична особа, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

2. У разі якщо рішення суду, зазначені в частині першій цієї статті, не виконано протягом двох місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, крім випадків, коли стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дій, державний виконавець зобов’язаний звернутися до суду із заявою про зміну способу і порядку виконання рішення.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України до 1 січня 2014 року пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону.

Президент України
В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
5 червня 2012 року
№ 4901-VI


И что в этом законе против Нас ???????????????????????? :roll:
Последний раз редактировалось Искандер 01-01-2013, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.
Аватара пользователя
Искандер
участник
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 18-11-2011, 09:48
Откуда: Сумы

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Слава40 » 01-01-2013, 12:53

С наступившим Новым годом всех. Подскажите мне куда еще надо обращаться? Выиграл суд по детям войны за первое полугодие 2012года.Сдал в ГИС Недавно вернули написали что УПФУ вам начислила а оплату ждите,поэтому исполнительное производство они прекратили.В пенсфонде сказали ждите как кабмин выделит так сразу и выплатим. Что мне делать дальше?
Слава40
активист
 
Сообщения: 786
Зарегистрирован: 06-07-2008, 10:32

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Viktor3031 » 01-01-2013, 13:20

Искандер писал(а):ЗАКОН УКРАЇНИ
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень...

И что в этом законе против Нас ???????????????????????? :roll:


Может в этой статье кроется разгадка или есть объяснение:

Действие данного закона не распространяется на решение суда, взыскателем по которому является государственный орган, государственное предприятие, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение, организация, которая принадлежат к коммунальной собственности.

Согласно закону, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательстве совершить определенные действия относительно имущества, должником по которому является государственный орган, государственное предприятие, юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена законом.


И такое толкование:

После приятия закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" в оппозиции заявили, что усложняет выплаты льготникам. "Вместе с тем (с приятием закона – ИФ) фактически усложнили исполнение тех же судебных решений в социальных вопросах для тех же "чернобыльцев", "афганцев" и детей войны", - сказал заявил фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей Павловский.

Он объяснил, что до принятия этого закона по судебным решениям и за исполнительной службой выплаты пенсий "чернобыльцам", "афганцам" и детям войны осуществлялись через местные отделения Пенсионного фонда Украины и соответствующих социальных служб, а после принятия этого закона такие выплаты должны осуществляться через Государственное казначейство Украины. "Как вы себе представляете, что бабушка-пенсионерка или "чернобылец" пойдет и каким образом он сможет из Государственного казначейства получить свои деньги?... Это говорит о том, что ни порядка, ни механизма получения этих денег, отсуженных через суд, для выполнения решения судов нет. Таким образом, вновь власть завуалировала и отложила эти выплаты в долгий ящик… Они протянули очередной антисоциальный закон и ограничили права 16 категорий граждан", - отметил депутат.


Но Партия регионов говорит обратное:

В то же время, в Партии регионов заявили, что закон "О гарантиях государства, касающихся выполнения судебных решений" не ограничивает социальных выплат гражданам Украины. "Когда вчера вечером я прочитал… что этим законопроектом в Верховной Раде втихую провели возможность не выплачивать соответствующие льготы чернобыльцам, афганцам и так далее, я сразу могу сказать, что это обман. В этом законопроекте нет ничего связанного с тем направлением, о котором я сказал. В этом законопроекте остались исключительно нормы, регламентирующие выполнение решений европейских судов", - отметил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

По его словам, положения, которые были в переходных статьях законопроекта и касались отмены льгот 16-ти категориям населения, были изъяты из текста этого документа и не выносились на голосование. Лидер фракции подчеркнул, что Кабмин теперь не регулирует процедуру выплат льготникам и подчеркнул, что принятый закон не регулирует деятельность Кабинета министров в вопросах выплат льгот и социальных выплат, а нормирует деятельность правительства и других государственных органов по выполнению решений европейских судов.

С завтрашнего дня власть еще больше испортит жизнь чернобыльцам
31 декабря 2012 21:52
unsure :huh:
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Искандер » 01-01-2013, 14:03

Viktor3031, да я тоже в этом видел нескладуху, но в тексте закона речь как - раз про то, как через казначейство будут выплачиваться долги госучреждений. Или я не правильно читаю закон? И второе, ПФ это государственный орган, или общественное образование при Кабинете Министров? А читать, а тем более верить толкованиям политиков дело неблагодарное, тут нужно не политическое бла-бла-бла, а конкретное юридическое разъяснение со ссылками на поясняющие документы.
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.
Аватара пользователя
Искандер
участник
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 18-11-2011, 09:48
Откуда: Сумы

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Viktor3031 » 01-01-2013, 14:30

Искандер писал(а):Viktor3031, да я тоже в этом видел нескладуху, но в тексте закона речь как - раз про то, как через казначейство будут выплачиваться долги госучреждений. Или я не правильно читаю закон? И второе, ПФ это государственный орган, или общественное образование при Кабинете Министров? А читать, а тем более верить толкованиям политиков дело неблагодарное, тут нужно не политическое бла-бла-бла, а конкретное юридическое разъяснение со ссылками на поясняющие документы.


Я еще не вчитывался в "новый Закон", и пока не могу ничего конкретного сказать по нему (Н.Г. виноват в этом :-D ), но по последним жизненным событиям как раз и получается так, как по "своему толкуют" Законы политики от правящей партии - так и принимаются решения и выполняется.
Наверное ПФ принадлежит к коммунальной собственности unsure и вся соль в том, что мы подавали иски на ПФ (ком. собственность), а наше финансирование перевели в гос. бюджет :unknown: в общем тут нужно разбираться :yes:

И еще такая фраза:

Согласно закону, государство гарантирует выполнение решения суда о взыскании средств и обязательстве совершить определенные действия относительно имущества, должником по которому является государственный орган, государственное предприятие, юридическое лицо, принудительная реализация имущества которого запрещена законом.


Я это понимаю так: - Закон издали, но осуществление и выполнение его невозможно, так как другим пунктам Закона это противоречит.
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение ВЛАДИМИР К. » 01-01-2013, 17:29

Viktor3031 писал(а):
Я это понимаю так: - Закон издали, но осуществление и выполнение его невозможно, так как другим пунктам Закона это противоречит.


Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.

2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України до 1 січня 2014 року пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону.


Закон Украины № 4901-VI заработает с 01.01.2014г.Изображение :?: :?:

ЗУ № 4901-VI
Моя жизнь - Мои правила.
Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен /Конфуций/
Аватара пользователя
ВЛАДИМИР К.
Эксперт
 
Сообщения: 3827
Зарегистрирован: 06-03-2011, 21:21

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Al418 » 01-01-2013, 17:52

Искандер писал(а):ЗАКОН УКРАЇНИ
Про гарантії держави щодо виконання судових рішень...

И что в этом законе против Нас ???

По-моему, ВСЕ:
Стаття 3. Особливості виконання рішень суду про стягнення коштів з державного органу

1. Виконання рішень суду про стягнення коштів, боржником за якими є державний орган, здійснюється Державною казначейською службою України в межах відповідних бюджетних призначень шляхом списання коштів з рахунків такого державного органу, а в разі відсутності у зазначеного державного органу відповідних призначень - за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
-на 2013 год такие суммы не предусмотрены

3. У разі якщо стягувач подав не всі необхідні для перерахування коштів документи та відомості, Державна казначейська служба України протягом п’яти днів з дня надходження заяви повідомляє в установленому порядку про це стягувача.

У разі неподання стягувачем документів та відомостей у місячний строк з дня отримання ним повідомлення Державна казначейська служба України повертає заяву стягувачу.
- право определения необходимости и достаточности объема предоставления документов предоставлено казначейсту, при этом никаких сроков или какой-либо ответственности за (не) выполнение не предусмотрено. Отфутболивание ИЛ и (или?) постановлений суда может осуществляться бесконечно.

Хотя Законом предусмотрено, что:
2. У разі якщо рішення суду про стягнення коштів з державного підприємства або юридичної особи не виконано протягом шести місяців з дня винесення постанови про відкриття виконавчого провадження, його виконання здійснюється за рахунок коштів, передбачених за бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду.
- сроки исполнения решения после истечения шестимесячного периода не установлены и ввиду отутствия (недостаточности) средств по бюджетной программе может (не) исполняться сколь угодно долго.

Ну и эта странная фраза:
2. Кабінету Міністрів України підготувати та подати до Верховної Ради України до 1 січня 2014 року пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону.
- это только подать, а когда внесут?, да и примут ли...

Я уж не говорю, что Закон говорит только о задолженности, а исполнение новых решений суда по перерасчету пенсий с даты вынесения этого решения вообще не урегулировано (не подлежит исполнению? или автоматически относится к разряду будущей задолженности?) и в дальнешем потребует дополнительного судебного разбирательства (?)
Al418
активист
 
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Искандер » 01-01-2013, 19:55

Al418, на эти ляпы и я грешил, но коллективное мнение вселяет уверенность в правоте.
Не Закон, а пустое очковтирательство.
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.
Аватара пользователя
Искандер
участник
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 18-11-2011, 09:48
Откуда: Сумы

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Radcha » 02-01-2013, 08:48

Искандер писал(а):Al418, на эти ляпы и я грешил, но коллективное мнение вселяет уверенность в правоте.
Не Закон, а пустое очковтирательство.

Его же внесли в рамках "тесного" сотрудничества с МВФ. Примут любой, лишь бы деньги дали
Radcha
активист
 
Сообщения: 997
Зарегистрирован: 11-03-2011, 22:24
Откуда: Украина

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение ВалДИс » 02-01-2013, 09:26

Правильно пишет Radcha, наши власти принимают законы и другие акты, только с целью выполнения требований тех или иных организаций, которые обещают дать денег и это является одним из предварительных требований. Выполнение этих же законов или других актов, в данных вариантах не предусматривается. Все эти законы являются , своего рода ширмой. Так было и с уже принятыми разными Кодексами и другими законами. Отговорка одна и та-же- Мы приняли и теперь работаем над его внедрением в действие, но для этого необходимо ещё принять некоторые нормативные акты и прочее-прочее. Главным препятствием конечно является наследство от прежней власти, но мы идём по этому пути и когда-нибудь всё-таки дойдём Цель одна -Получить любым путём деньги и направить их в нужное место. А Страна ? Да это ведь не их страна, они уже и сами и все ихние домочадцы живут и процветают в других точках земли. Украина-это дойная корова, вот пока даёт молоко они здесь. Перестанет доиться они умотают в другие места.
жизнь-это миг
Аватара пользователя
ВалДИс
участник
 
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 23-09-2012, 10:31
Откуда: Украина

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Al418 » 02-01-2013, 13:55

Radcha писал(а):
Искандер писал(а):Al418, на эти ляпы и я грешил, но коллективное мнение вселяет уверенность в правоте.
Не Закон, а пустое очковтирательство.
Его же внесли в рамках "тесного" сотрудничества с МВФ. Примут любой, лишь бы деньги дали
ЕС поставил этот закон под большое сомнение и в Европе точно так же, как и мы, не понимают как Украина будет выполнять свои обязательства. К сожалению не запомнил где я это вычитал, но уровень достаточно высокий, кажется в материалах ЕСПЧ.
Al418
активист
 
Сообщения: 1012
Зарегистрирован: 22-05-2010, 08:57
Откуда: Запорожская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Искандер » 04-01-2013, 17:29

Al418 писал(а):
Radcha писал(а):
Искандер писал(а):Al418, на эти ляпы и я грешил, но коллективное мнение вселяет уверенность в правоте.
Не Закон, а пустое очковтирательство.
Его же внесли в рамках "тесного" сотрудничества с МВФ. Примут любой, лишь бы деньги дали
ЕС поставил этот закон под большое сомнение и в Европе точно так же, как и мы, не понимают как Украина будет выполнять свои обязательства. К сожалению не запомнил где я это вычитал, но уровень достаточно высокий, кажется в материалах ЕСПЧ.

ВОТ тут наверное.
пресс-релиз Совет Европы
СМ/Inf/DH(2012)29 19 сентября 2012г.
Меморандум, подготовленный Департаментом по вопросам исполнения решений Европейского суда по правам человека.
п.38 Как признаётся властями (см.параграф 16)Закон не включает в себя механизма для случаев, в которых задержки в исполнении внутренних решений уже имели место. Иными словами, закон распространяется только на будущие судебные решения, которые будут приниматься после вступления в силу закона с 1 января 2013 года. Поэтому ясно, что дополнительные меры должны быть приняты властями и очень срочно для решения проблем долгов в результате уже принятых судебных решений.
п.41 В ответ на эту ситуацию, украинские власти недавно сообщили Комитету, что они предложили односторонние заявления…
п.42 Следует отметить в этой связи, что 26 июля 2012 года Суд вынес своё первое решение о повторяющихся жалобах «Харук и другие» , где он отклонил ряд заявлений односторонне предложенных властями и обнаружил нарушения,аналогичные для всей группы.
п.44 Таким образом, различные аспекты проблемы неисполнения внутренних судебных решений, принятых Судом в его пилотно решении НЕ были решены.
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.
Аватара пользователя
Искандер
участник
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 18-11-2011, 09:48
Откуда: Сумы

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Бывший пожарный » 04-01-2013, 17:44

Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Так какие же нужны документы та "відомості"? Кто сталкивался?
Бывший пожарный
участник
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 27-02-2011, 11:18
Откуда: Одесская область

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение ВЛАДИМИР К. » 04-01-2013, 18:11

Бывший пожарный писал(а):Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Так какие же нужны документы та "відомості"? Кто сталкивался?


В ПФ по месту жительства сумма начислена по решению суда( узнал, когда взял распечатку пенсии).
Был в казначействе, сказали подойти после праздников. Изображение
Моя жизнь - Мои правила.
Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен /Конфуций/
Аватара пользователя
ВЛАДИМИР К.
Эксперт
 
Сообщения: 3827
Зарегистрирован: 06-03-2011, 21:21

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Искандер » 05-01-2013, 01:17

ВЛАДИМИР К. писал(а):
Бывший пожарный писал(а):Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Так какие же нужны документы та "відомості"? Кто сталкивался?


В ПФ по месту жительства сумма начислена по решению суда( узнал, когда взял распечатку пенсии).
Был в казначействе, сказали подойти после праздников. Изображение


:shok: :shok: :shok: :?: :?: :?:
В інтeрв’ю Рaдіo Свoбoдa oмбудсмeн Вaлeрія Луткoвськa зaзнaчилa, щo відпoвіднo дo цьoгo зaкoну прoцeс викoнaння тих рішень, де боржником є держава або державний орган, значно спрощується.

«Людині не потрібно йти до виконавчої служби, нести виконавчий лист, чекати, поки відкриється виконавче провадження тощо. Достатньо просто звернутися через казначейство, надіслати судове рішення, яке набуло статусу остаточного і яке винесене на користь особи, де боржником є держава або державний орган, і чекати на виконання цього рішення. Більше того, там передбачена пеня у випадку невиконання такого рішення упродовж трьох місяців», – каже Валерія Лутковська.
Хорошо сформулированный вопрос отпадает сам собой.
Аватара пользователя
Искандер
участник
 
Сообщения: 477
Зарегистрирован: 18-11-2011, 09:48
Откуда: Сумы

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение dog-fox » 05-01-2013, 12:27

Искандер писал(а):В інтeрв’ю Рaдіo Свoбoдa oмбудсмeн Вaлeрія Луткoвськa зaзнaчилa, щo відпoвіднo дo цьoгo зaкoну прoцeс викoнaння тих рішень, де боржником є держава або державний орган, значно спрощується.

Этот "закон" - отписка для ЕС

ЗУ "Про виконавче провадження" писал(а): Стаття 1. Виконавче провадження

1. Виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання рішень інших органів (посадових осіб) - це сукупність дій органів і посадових осіб, визначених у цьому Законі, що спрямовані на примусове виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), які провадяться на підставах, в межах повноважень та у спосіб, визначених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону та інших законів, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню (далі - рішення).

Стаття 2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень та провадять окремі виконавчі дії

1. Примусове виконання рішень покладається на державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України.

2. Примусове виконання рішень здійснюють державні виконавці, визначені Законом України "Про державну виконавчу службу".

.......
4. Інші органи, установи, організації і посадові особи провадять окремі виконавчі дії у випадках, передбачених законом, у тому числі відповідно до статті 5 цього Закону, на вимогу чи за дорученням державного виконавця.

Так что все эти рассуждения Лутковской, да и "депутатов" (авторов этого "закона"):

«Людині не потрібно йти до виконавчої служби, нести виконавчий лист, чекати, поки відкриється виконавче провадження тощо. Достатньо просто звернутися через казначейство, надіслати судове рішення, яке набуло статусу остаточного і яке винесене на користь особи, де боржником є держава або державний орган, і чекати на виконання цього рішення.

- это "...от лукавого..."
Мое мнение - как раз ИС и должна этим заниматься.
Последний раз редактировалось dog-fox 05-01-2013, 15:01, всего редактировалось 1 раз.
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение голубятник » 05-01-2013, 14:58

ВЛАДИМИР К. писал(а):
Бывший пожарный писал(а):Разом із заявою стягувач подає до Державної казначейської служби України документи та відомості, необхідні для перерахування коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Так какие же нужны документы та "відомості"? Кто сталкивался?


В ПФ по месту жительства сумма начислена по решению суда( узнал, когда взял распечатку пенсии).
Был в казначействе, сказали подойти после праздников. Изображение
Ну как можно выполнять решеня судов если в бюджете на 2013 г. средства незаложены? Ну разве так http://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo ... main_photo :shok:
Аватара пользователя
голубятник
активист
 
Сообщения: 1358
Зарегистрирован: 10-03-2011, 21:05
Откуда: Кривой Рог

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение tebra » 05-01-2013, 15:44

голубятник писал(а):
ВЛАДИМИР К. писал(а):В ПФ по месту жительства сумма начислена по решению суда( узнал, когда взял распечатку пенсии).
Был в казначействе, сказали подойти после праздников.
Ну как можно выполнять решеня судов если в бюджете на 2013 г. средства незаложены? Ну разве так http://durdom.in.ua/uk/main/photo/photo ... main_photo :shok:

Вот именно так и НУЖНО выполнять Законы и решения судов! ПФУ просто ОБЯЗАНЫ начислять, независимо от наполненности Бюджета средствами. Бюджет - это забота Кабмина, и за его наполненность средствами должны отвечать они.
И когда деньги в Бюджете появятся - ПФУ вернёт долг (как долги по зарплате людям возвращают...)

К сожалению, наше отделение ПФУ полностью игнорирует решения судов и не начисляет, ссылаясь на нехватку денег в Бюджете. Даже интересно, откуда ПФУ знает о наличии или отсутствии денег в Бюджете? Со слов некоторых ... , которые распределяют кому хотят и тащат всё, что плохо лежит... Поэтому ПФУ даже вроде как неэтично ссылаться на чужие проблемы - свои бы порешали.

Попробую отправить жалобу Лутковской. Хотя срок уже прошёл - ведь перестали платить ещё в ноябре 2011, а срок ограничили годом...
tebra
участник
 
Сообщения: 190
Зарегистрирован: 20-07-2012, 20:18

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Viktor3031 » 05-01-2013, 15:53

tebra писал(а):
Попробую отправить жалобу Лутковской. Хотя срок уже прошёл - ведь перестали платить ещё в ноябре 2011, а срок ограничили годом...


Лутковской нужно отправлять с отказами с предыдущих инстанций (собрать, например отказ из ПФ, потом из жалобы к прокурору на ДВС) и указать свой домашний адрес, иначе письмо расценят как анонимное, и ничего не рассмотрят.
Что Вас "учить", Вы и сами все наверное знаете.
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение ВЛАДИМИР К. » 05-01-2013, 16:50

Viktor3031 писал(а):
tebra писал(а):
Попробую отправить жалобу Лутковской. Хотя срок уже прошёл - ведь перестали платить ещё в ноябре 2011, а срок ограничили годом...


Лутковской нужно отправлять с отказами с предыдущих инстанций (собрать, например отказ из ПФ, потом из жалобы к прокурору на ДВС) и указать свой домашний адрес, иначе письмо расценят как анонимное, и ничего не рассмотрят.
Что Вас "учить", Вы и сами все наверное знаете.


Уже обращался к Омбудсману Нины Карпачевой

Код: Выделить всё
               КАПАЧЁВА ДОБИВАЕТСЯ ВЫДАЧИ ПЕНСИИ ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
Омбудсману Нины Карпачевой поступают обращения от инвалидов-участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС первой категории о защите права на пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы». Об этом говорится в письме Уполномоченного по правам человека председателю Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Борису Зайчуку.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Омбудсмана, речь идет, в частности, о том, что, согласно статье 54 этого закона, «во всех случаях размеры пенсий для инвалидов, относительно которых установлена связь с Чернобыльской катастрофой, не могут быть ниже по 1 группе инвалидности – 10 минимальных пенсий по возрасту; по 2 группе – 8 минимальных пенсий; по 3 группе – 6 минимальных пенсий по возрасту».

В соответствии со статьей 50 названного закона назначается и дополнительная пенсия за ущерб, причиненный здоровью лицам, отнесенным к первой категории, в таких размерах: инвалидам 1 группы – 100 процентов минимальной пенсии по возрасту; 2 группы –75 и 3 группы – 50 процентов.В частности, право на такое пенсионное обеспечение инвалидов-ликвидаторов Валерия Андреева и Владимира Ковалева из  Днепропетровской области было признано административными судами Украины. В соответствии с указанными решениями, местное управление Пенсионного фонда Украины обязано было осуществить этим людям перерасчет пенсии с учетом размера минимальной пенсии по возрасту, установленной статьей 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В своем обращении к Уполномоченному по правам человека они жалуются, что «управлением ПФУ в городе Никополе осуществлен перерасчет пенсии ненадлежащим образом и самолично определено, что такой перерасчет является нецелесообразным... Предписания Никопольского межрайонного прокурора, вынесенные на этих основаниях, должностными лицами управления ПФУ в городе Никополе не выполнены...».

Настаивая на восстановлении конституционных прав инвалидов-участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС первой категории на надлежащее пенсионное обеспечение, Нина Карпачева просит председателя Пенсионного фонда Украины Бориса Зайчука принять соответствующие меры реагирования на обращение заявителей. Омбудсман убеждена: решение суда о перерасчете пенсии чернобыльцам должностные лица должны исполнять в полном объеме, а не по собственному усмотрению. Чернобыльцы получают абсурдно маленькую пенсию

На сегодня, всё оталось на своих местах Изображение
Нина Карпачева просит председателя Пенсионного фонда Украины Бориса Зайчука принять соответствующие меры реагирования на обращение заявителей.

Принял соответствующие мерыИзображение
Последний раз редактировалось ВЛАДИМИР К. 05-01-2013, 17:08, всего редактировалось 1 раз.
Моя жизнь - Мои правила.
Не дай Вам Бог жить в эпоху перемен /Конфуций/
Аватара пользователя
ВЛАДИМИР К.
Эксперт
 
Сообщения: 3827
Зарегистрирован: 06-03-2011, 21:21

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Viktor3031 » 05-01-2013, 17:05

ВЛАДИМИР К. писал(а):Принял соответствующие мерыИзображение


Мы это знали и тогда и сейчас :mda: , но все равно доводим до логического конца, а что делать остается unsure
Мы все помним, как назначалась (выбиралась) пани Лутковская и кем (от какой партии), нужно быть совершенно далеким, что бы не понимать, что она будет отстаивать позицию правящей партии, а эта партия совершенно против выполнения 796-12, они его переделали по своему.
Остается только спрашивать у депутатов, почему в бюджет страны не предусматривают суммы на эти задолженности.
Аватара пользователя
Viktor3031
активист
 
Сообщения: 2375
Зарегистрирован: 16-02-2011, 10:08
Откуда: Днепропетровская обл.

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Бывший пожарный » 08-01-2013, 12:45

Сегодня был в казначейской службе района у начальника по поводу суммы на оздоровление за 2011 год.Закон "Про гарантії держави щодо вик суд. ріш." в глаза не видела, для нее это "неожиданная новость".Короче ушел ни с чем.Сказала будет звонить рук-ву выяснять. Никаких писем и пр. разъяснений по этому поводу у них нет. Может мне лапшу на уши навешала, хотя общалась искренне.Может у кого-то иначе, кто обращался в Казначейство?
Бывший пожарный
участник
 
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 27-02-2011, 11:18
Откуда: Одесская область

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение dog-fox » 08-01-2013, 12:58

Бывший пожарный писал(а):Сегодня был в казначейской службе района у начальника по поводу суммы на оздоровление за 2011 год.Закон "Про гарантії держави щодо вик суд. ріш." в глаза не видела, для нее это "неожиданная новость".Короче ушел ни с чем.Сказала будет звонить рук-ву выяснять. Никаких писем и пр. разъяснений по этому поводу у них нет. Может мне лапшу на уши навешала, хотя общалась искренне.Может у кого-то иначе, кто обращался в Казначейство?

Вот Вам в подтверждение моих слов, что

dog-fox писал(а):"...этим должна заниматься Исполнительная Служба..."


Yulia_20 08-01-2013, 13:52 писал(а):Батько сьогодні ходив в обласне казначейство, його відправили у міське казначейство.....а там сказали, що ніякого відношення до його пенсіїї вони не мають і відправили у виконавчу службу. Висновок, в казначействі ніхто нічого не знає..........так, що здогадайтесь будуть платитись пенсії по суду чи ні. :sad2:
Moderator
Аватара пользователя
dog-fox
SuperModerator
 
Сообщения: 3537
Зарегистрирован: 31-01-2011, 15:39
Откуда: Запорожье

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение ir » 08-01-2013, 14:32

Районное управление не знает. Городоское управление, юр.отдел тел 0442021957. Все документы, которые в ИС подавали, подаете нам. Постановление КМУ №845. Сейчас будем искать.
ir
участник
 
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 31-07-2011, 10:57
Откуда: Киев

Re: Про гарантії держави щодо виконання судових рішень

Сообщение Maikl » 08-01-2013, 16:33

ir писал(а):Районное управление не знает. Городоское управление, юр.отдел тел 0442021957. Все документы, которые в ИС подавали, подаете нам. Постановление КМУ №845. Сейчас будем искать.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А від 3 серпня 2011 р. N 845 Київ
Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 ( 868-2012-п ) від 19.09.2012 }
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/845-2011-%D0%BF
Maikl
участник
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: 08-05-2008, 16:44
Откуда: Днепропетровск

След.

Вернуться в Пенсии и судебные тяжбы чернобыльцев

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

| |