Страница 1 из 2

Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 26-12-2007, 21:40
lucrezija
Ну кто тут кричал что прийдет мать защитница с косой????
Вот подання на Госбюджет и сам проект Госбюджета:
http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/web ... 3511=31175

Особенно понравился это абзац из подання:
госбюджет-2008 писал(а):Водночас, пропонується збільшити розмір прожиткового мінімуму для усіх основних соціальних і демографічних груп населення, у тому числі для осіб, які втратили працездатність. Розмір зазначеного прожиткового мінімуму становитиме з 1 січня – 470 гривень, з 1 квітня – 481, з 1 жовтня – 482, з 1 грудня – 498 гривень.

Обхохотаться можно...

СообщениеДобавлено: 26-12-2007, 22:11
lucrezija
А вот еще круче:
Ветераны войны, участники войны лишаются льгот (50% за квартиру, ком. услуги, топливо, бесплатный проезд, скидки по телефонии!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) в случае если их доход больше соц. льготы умноженой на 1.1, 1, 2
, визначеному Кабінетом Міністрів України”;
3) у статті 14:
а) пункт 3 частини першої викласти в такій редакції:
„3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України”;
б) частину п'яту викласти в такій редакції:
„Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, та іншим учасникам війни виплачується разова грошова допомога у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України”;
в) доповнити частиною шостою такого змісту:
„Пільги, передбачені пунктами 4, 5, 6, 7, 16 та 18 частини першої цієї статті надаються за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу збільшену на коефіцієнт 1,1 у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України”;

АХРИНЕТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:

СообщениеДобавлено: 26-12-2007, 22:29
lucrezija
А как вам это?
Во время второго перерасчета оптимизация не проводится:

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.....При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.

Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 26-12-2007, 22:56
Nickolas
lucrezija писал(а):А как вам это?
Во время второго перерасчета оптимизация не проводится:

У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.....При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.
Оптимизация таки проводится, но не по всему периоду из абзаца первого, а только по старой части, а вот вновь приобретенные 24 месяца исключению не подлежат.

PS. Опять Тимошенка корежит своими выкрутасами изначально простой алгоритм расчета - сначала её недопроцент от 2005 года (за сверх стаж) в статью о минимальной пенсии, теперь - оптимизация по части периода.
Это ж как программу расчета корежить придется!

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 00:57
lucrezija
36. В Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376; 2005 р., № 6, ст. 141, №№ 17-19, ст.267; 2006 р., №9-11, ст. 96, №16, ст. 136; 2007 р., № 7-8, ст. 66, №25, ст. 342):
1) статтю 11 доповнити пунктом 18 такого змісту:
„18) батьки — вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства”;
2) у пункті 2 статті 14 цифри і слово „14 і 17” замінити цифрами і словом „14, 17 і 18”;
3) у частині другій статті 15 цифри і слово „15 і 17” замінити цифрами і словом „15, 17 і 18”;
4) у статті 19:
частину першу після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
„на суми грошового забезпечення батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, якщо вони не працюють, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”.
У зв’язку з цим абзаци шостий—десятий вважати відповідно абзацами сьомим— одинадцятим;
частину четверту викласти в такій редакції:
„4. Страхові внески нараховуються на суми, зазначені в частинах першій та другій цієї статті, у межах максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподаткованого доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п’ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб”;
5) у частині другій статті 20:
цифри і слово „15 і 17” замінити цифрами і словом „15, 17 і 18”;
після слів “заробітної плати (доходу),” доповнити словами “грошового забезпечення”;
6) в частині шостій статті 21 цифри “12-15” замінити цифрами “12-15, 18”;
7) друге речення абзацу п’ятого частини першої статті 25 викласти в такій редакції: „За період участі тільки в солідарній системі величина оцінки одного року страхового стажу дорівнює 1,35%, а за період участі в солідарній і накопичувальній системах пенсійного страхування – 1,08%”;
8) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
3. Максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством) не може перевищувати дванадцять мінімальних розмірів пенсії за віком, встановленої абзацом першим частини першої статті 28 цього Закону”;
9) у статті 40:
абзац третій частини першої викласти у редакції:
„За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців”;
у частині другій:
абзац четвертий викласти у такій редакції:
„Зс – середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів”;
у абзацах сьомому та дванадцятому слова „середня заробітна плата працівників” та „зайнятих у галузях економіки України” в усіх відмінках замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;
10) у статті 42:
у абзаці першому частини другої: слова „середньої заробітної плати в Україні” замінити словами „середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні”;
частину четверту викласти в такій редакції:
„4. У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно із абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону.
У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше ніж 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії провадиться не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього для призначення пенсії відповідно до частини першої статті 28 цього Закону, то за заявою пенсіонера провадиться відповідний перерахунок пенсії, незалежно від того, скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї частини, здійснюється не раніше дня, наступного за днем, по який обчислено страховий стаж при призначені (попередньому перерахунку) пенсії”;
11) частину третю статті 113 доповнити абзацом другим такого змісту:
„В разі недостатності виділених з Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах, пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним бюджетом та Пенсійним фондом, пенсії, визначені законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у повному обсязі за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду”;
12) у розділі ХV „Прикінцеві положення”:
у абзаці першому підпункту 2 пункту 2 слова „бюджетних коштів та цільових фондів” виключити;
підпункт 1 пункту 8 доповнити абзацом такого змісту:
„страхові внески за осіб, зазначених у пункті 18 статті 11 цього Закону, сплачуються з Державного бюджету України як страхові внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування на умовах і в порядку, встановленому цим Законом, та за ставками, визначеними Законом України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”, для підприємств, установ та організацій, які використовують працю найманих працівників”;
у першому реченні абзацу першого пункту 13 після слів „має право на отримання пенсії” та „призначається одна пенсія” доповнити словами „щомісячне довічне грошове утримання” у відповідному відмінку, після слів „відповідно до законів України” доповнити словами „Про Кабінет Міністрів України”.


4. Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 – 2005 роки підлягають перерахунку з 1 січня із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій.

підпункту 7 пункту 36, який набирає чинності з 1 жовтня 2008 року(про 1,35%)
До 1 жовтня 2008 року при обчисленні пенсій згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” величина оцінки одного року страхового стажу за період участі тільки у солідарній системі дорівнює 1,2%.

Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 09:01
Nickolas
Проект госБюджета-2008 писал(а):Розділ ІІ
. . .
36. В Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”
. . .
9) у статті 40:
абзац третій частини першої викласти у редакції:
„За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 відсотків тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абзацом другим частини першої цієї статті, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 відсотків тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців”;

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 09:18
Nickolas
Проект госБюджета-2008 писал(а):Розділ ІІІ
Прикінцеві положення

1. . . .
2. Розділ ІІ набирає чинності з 1 січня 2008 року, крім:
. . .
підпункту 7 пункту 36, який набирає чинності з 1 жовтня 2008 року.
До 1 жовтня 2008 року при обчисленні пенсій згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” величина оцінки одного року страхового стажу за період участі тільки у солідарній системі дорівнює 1,2%.
. . .
3. . . .
4. Встановити, що у 2008 році пенсії, призначені згідно із Законом України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” із застосуванням показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2002 – 2005 роки підлягають перерахунку з 1 січня із урахуванням показника середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України за 2006 рік, що застосовується для обчислення пенсій.
Так, на среднеукраинский заработок за 2007 год - духу не хватило (или чего там).
Кроме того, перерасчеты пенсий по другим законам, в частности по 2262-XII и 1977-XII, - не предусмотрены. :twisted:
Ох, як не люблять вони військовослужбовців та науковців :twisted: :evil:

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 12:15
ViktorZ
lucrezija писал(а):Ну кто тут кричал что прийдет мать защитница с косой????

К этому приложила руку и нынешная "мать родная пенсионеров" г-жа Денисова

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 14:58
poladich
В дебютном выступлении дамы с косой, когда она представляла эту Денисову, было отмечены ее заслуги в расчете пенсий сотням тысяч пенсионеров по ее собственной программе(алгоритму), только вот никто, в том числе и здесь, не видел этой самой программы. Конспирация, куда там КГБ.

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 15:10
Nickolas
poladich писал(а):. . . только вот никто, в том числе и здесь, не видел этой самой программы. Конспирация, куда там КГБ.
То же самое относится и к программе, по которой считали в приемных БЮТ.
Вот только распечатка результата почему-то очень сильно походила на отчет МПР ... :wink:

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 17:46
Likvidator
Nickolas писал(а):
Проект госБюджета-2008 писал(а):Розділ ІІІ
Прикінцеві положення

...
Кроме того, перерасчеты пенсий по другим законам, в частности по 2262-XII и 1977-XII, - не предусмотрены. :twisted:
Ох, як не люблять вони військовослужбовців та науковців :twisted: :evil:

Еще... пока,неизвестно,кого больше не любят :mrgreen:
Узнаем после того,как будет определено...новое значение "константы"
в формуле для расчета пенсий для "любимого" гегемона:
Бюджжет 2008 писал(а):замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;

Количество застрахованных по разным ЗУ в цiлому по Украине...больше чем по одному ЗУ 1058 :???:
В связи с чем,перерасчет-2008 по 2006 году...может оказаться очередным
вариантом.... "по 2002 году в 2004" :???:

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 19:58
Likvidator
lucrezija писал(а):Ну кто тут кричал что прийдет мать защитница с косой????
Теперь...ждем прихода...отца-профффесора из ЗОНЫ ОППОЗИЦИИ?:
"«За такой бюджет мы голосовать не будем», – сказал Василий Киселев.

Он отметил, что в этом бюджете коалиция не выполняет взятые на себя обещания, в частности, по финансированию возобновленных Конституционным Судом для ряда категорий граждан."
http://obkom.net.ua/news/2007-12-27/1645.shtml

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 20:26
Nickolas
Likvidator писал(а):
Бюджжет 2008 писал(а):замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;

Количество застрахованных по разным ЗУ в цiлому по Украине...больше чем по одному ЗУ 1058 :???:
В связи с чем,перерасчет-2008 по 2006 году...может оказаться очередным
вариантом.... "по 2002 году в 2004" :???:
Для того, чтобы недомысливать ненаписанное,
нужно не отрывать цитату от контекста:
Проект ГосБюджета-2008 писал(а):Розділ ІІ
Внесення змін до деяких законодавчих актів України

1. . . .
. . .
36. В Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” . . .:
1) . . .
. . .
9) у статті 40:
у абзацах сьомому та дванадцятому слова „середня заробітна плата працівників” та „зайнятих у галузях економіки України” в усіх відмінках замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;
Выделенное красным однозначно определяет место внесения изменений,
а учитывая еще и подчеркнутое (мною) - сферу применения.
Откуда притянуто Ваше "по разным ЗУ" :?:

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 21:11
Likvidator
Nickolas писал(а):
Likvidator писал(а):
Бюджжет 2008 писал(а):замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;

Количество застрахованных по разным ЗУ в цiлому по Украине...больше чем по одному ЗУ 1058 :???:
В связи с чем,перерасчет-2008 по 2006 году...может оказаться очередным
вариантом.... "по 2002 году в 2004" :???:
Для того, чтобы недомысливать ненаписанное,
нужно не отрывать цитату от контекста:
Проект ГосБюджета-2008 писал(а):Розділ ІІ
Внесення змін до деяких законодавчих актів України

1. . . .
. . .
36. В Законі України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” . . .:
1) . . .
. . .
9) у статті 40:
у абзацах сьомому та дванадцятому слова „середня заробітна плата працівників” та „зайнятих у галузях економіки України” в усіх відмінках замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;
Выделенное красным однозначно определяет место внесения изменений,
а учитывая еще и подчеркнутое (мною) - сферу применения.
Откуда притянуто Ваше "по разным ЗУ" :?:

Я...бегло просмотрел Порiвняльну таблицю к Проекту бюджета 2008...и нашел там "нововведения"...которые включают в число застрахованных...
родившихся,беременных и умерших...,возможно я не правильно это "притянул за уши",считая что эта новая формулировка ...показывает источник финансирования возросшей помощи при рождении,и т.п.... :mrgreen:
У Вас есть другие соображения... о причине замены формулировки???-Проффесора...вполне могут ,не меняя сферу применения и место изменений...изменить
методику расчета средней..заробітну платы( дохода)
?:
Дополнение ст.40 ЗУ 1058,предлагаемое в проекте:

"...Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів."
"ЗАЗОР" Сз(ГКС)-Сз(ПФУ)...похоже возрастает :???:

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 22:08
Nickolas
Likvidator писал(а):... Проффесора...вполне могут ,не меняя сферу применения и место изменений...изменить
методику расчета средней..заробітну платы( дохода)[/b]?:

Они всё могутЬ. И не только они, но и оне (польск.) тоже.
Посмотрим что будет\останется в принятом варианте...

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 27-12-2007, 23:00
Likvidator
Nickolas писал(а):
Likvidator писал(а):... Проффесора...вполне могут ,не меняя сферу применения и место изменений...изменить
методику расчета средней..заробітну платы( дохода)[/b]?:

Они всё могутЬ. И не только они, но и оне (польск.) тоже.
Посмотрим что будет\останется в принятом варианте...

Интересно,свои стенограммы оне ...выкладывают?
"Рада решила продолжить 28 декабря рассмотрение государственного бюджета на 2008 год."

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 28-12-2007, 10:54
gvf
Бюджжет 2008 писал(а):замінити відповідно словами „заробітну плату (дохід)” та „в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії” у відповідному відмінку;

А как же быть с законом про науку? Есть ссылка на статью 40, в которой теперь нет термина
"Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України"
и есть часть 10
Часть 10 писал(а):Середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, у тому числі в сільському господарстві, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики.

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 28-12-2007, 23:39
Likvidator
Nickolas писал(а):
Likvidator писал(а):... Проффесора...вполне могут ,не меняя сферу применения и место изменений...изменить
методику расчета средней..заробітну платы( дохода)[/b]?:

Они всё могутЬ. И не только они, но и оне (польск.) тоже.
Посмотрим что будет\останется в принятом варианте...

Бюджет-2008 принят во втором чтении

За это проголосовали 243 нардепа..

******************************
Осталось ....найти текст 2 чтения :???:

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 00:21
Nickolas
Likvidator писал(а):Бюджет-2008 принят во втором чтении

За это проголосовали 243 нардепа..

******************************
Осталось ....найти текст 2 чтения :???:
Уже не надо его искать:
Бюджет принят!
Теперь надо смотреть уже не проект, а ЗАКОН.
За підсумками голосування Закон "Про Державний бюджет на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів" було ухвалено в цілому 235-ма голосами.
См. http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ ... t_id=33449
а также http://gska2.rada.gov.ua/pls/radac_gs09 ... ?word=1285
Поіменне голосування про проект Закону про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№1285) - у другому читанні і в цілому зі змінами

Обсудим его в новой теме - ГосБюджет-2008.

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 13:17
al
По всей вероятности Закону присвоили гриф "секретно". Его найти не возможно.Очевидно,что перерасчет снова будет проводится по инструкции ПФУ.

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 15:46
Nickolas
al писал(а):По всей вероятности Закону присвоили гриф "секретно". Его найти не возможно.Очевидно,что перерасчет снова будет проводится по инструкции ПФУ.
Будет опубликован после подписи Президента. Без его подписи это еще не закон.
Никогда ни один закон не появлялся на сайте на следующий же день после принятия.
А этот был принят только вчера поздно вечером.
Но учитывая его особенность - он должен вступить в силу до 1 января - ждем денек-другой ...

PS. А у Яценюка шо? - опять карточку сперли? Бо чомусь не голосовал.
Саму процедуру голосования по ТВ не показали: трансляция была до самого перерыва и возобновилась когда уже было проголосовано (или это я пропустил? или ТВ-канал "Первый деловой" ...)

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 17:13
al
13:27 29 ГРУДНЯ 2007
Прес-служба Президента України Віктора Ющенка

Віктор Ющенко підпише Закон «Про Державний бюджет України на 2008 рік»
-----------------
ТВ-канал "Рада" все показал точно, даже озвучил то, что не вошло в стенограму.

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 17:37
al
Денисова прогнозирует завершение пересчета пенсий до 19 января (29 декабря 2007, суббота, 15:33)

http://www.ukranews.com/rus/article/92445.html

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 21:37
al
Nickolas писал(а):Будет опубликован после подписи Президента. Без его подписи это еще не закон.
Никогда ни один закон не появлялся на сайте на следующий же день после принятия.
А этот был принят только вчера поздно вечером.
Но учитывая его особенность - он должен вступить в силу до 1 января - ждем денек-другой ...
----------------------------
Как Вы говорите, то Вы правы.
Но как расценить следующее:
Міністерство праці (лист від 28.12.07 №649\5\75-07) надало рекомендації Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації щодо заходів, які необхідно здійснити по реалізації проектів законів України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publi ... t_id=34928
Идет реализация проектов, а не Закона,

Re: Проект ГосБюджета-2008

СообщениеДобавлено: 29-12-2007, 22:25
Nickolas
al писал(а):Как Вы говорите, то Вы правы.
Но как расценить следующее:
Міністерство праці (лист від 28.12.07 №649\5\75-07) надало рекомендації Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, Головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення Київської міської державної адміністрації та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міської державної адміністрації щодо заходів, які необхідно здійснити по реалізації проектів законів України „Про Державний бюджет України на 2008 рік” та „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України http://www.mlsp.gov.ua/control/uk/publi ... t_id=34928
Идет реализация проектов, а не Закона,
Где же реализация-то?Ну, МінПраці надало рекомендації щодо заходів, які необхідно здійснити по реалізації проектів законів.
Самой реализации пока нет и быть не может. А готовиться к ней надо уже сейчас.
Реализовывать-то надо уже с 1 января, и как же без "вказивок" как это делать.

Я, вон, тоже своего "Мастера Пенсионных расчетов" уже почти переделал под новые законы.